Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD).

Cho hình thang vuông (ABCD) tại (A,,,D). Biết (AB = 2,{rm{cm}},,,CD = 5,{rm{cm}},,,AD = 4{rm{cm}}), tính diện tích xung quay của hình tròn xoay tạo thành khi cho hình thang (ABCD) quay quanh đường thẳng (AD). A. (45pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). B. (50pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). C. (35pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} right)). D. (36pi ,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^2}} […]
Hoc tap online
Author: admin