Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’)

Câu hỏi: Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’) A. (frac{{asqrt 6 }}{2}). B. (frac{{asqrt 6 }}{3}). C. (frac{{asqrt 6 }}{4}). D….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin