Cho hệ phương trình x+y=m+1x2y+y2x=2m2−m−3 và các mệnh đề:(I) Hệ có vô số nghiệm khi m = −1.(II) Hệ có nghiệm khi m >32.(III) Hệ có nghiệm với mọi m.Các mệnh đề nào đúng?

Câu hỏi: Cho hệ phương trình x+y=m+1x2y+y2x=2m2−m−3 và các mệnh đề:(I) Hệ có vô số nghiệm khi m = −1.(II) Hệ có nghiệm khi m >32.(III) Hệ có nghiệm với mọi m.Các mệnh đề nào đúng? A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Chỉ (III) D. Chỉ (I) và (III) Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời …
Hoc tap online
Author: admin