Cho hàm số y=2+32−3+2−32+3x−5 . Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y=2+32−3+2−32+3x−5 . Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hàm số đã cho là hàm nghich biến B. Hàm số đã cho là hàm đồng biến Đáp án chính xác C. Hàm số đã cho là hàm hằng D. Hàm số đã cho là hàm số đồng biến với …
Hoc tap online
Author: admin