Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị trên (left[ { – 2;6} right]) như hình vẽ bên. Biết các miền A, B, (x = 2) có diện tích lần lượt là 32; 2; 3. Tích phân (intlimits_{ – 2}^2 {left[ {fleft( {2x + 2} right) + 1} right]dx} )  bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị trên (left[ { – 2;6} right]) như hình vẽ bên. Biết các miền A, B, (x = 2) có diện tích lần lượt là 32; 2; 3. Tích phân (intlimits_{ – 2}^2 {left[ {fleft( {2x + 2} right) + 1} right]dx} ) …
Hoc tap online
Author: admin