Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) như hình bên. Đặt (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x + 1} right)^2}). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) như hình bên. Đặt (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x + 1} right)^2}). Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. (gleft( 3 right) > gleft( { – 3} right) > …
Hoc tap online
Author: admin