Cho hàm số fx = x3 − 3x – 2. Tính 2.f(3)

Câu hỏi: Cho hàm số fx = x3 − 3x – 2. Tính 2.f(3) A. 16                     B. 8                       C. 32                     Đáp án chính xác D. 64 Trả lời: Thay x = 3 vào hàm số ta được:  f3 = 32 – 3.3 – 2 = 16 ⇒ 2. f3 = 2.16 = 32 Đáp án cần chọn là: C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin