Cho hai tập hợp X = {x∈ℕ/x là bội số chung của 3 và 5}Y = {x∈ℕ*/x là bội số của 15}Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu hỏi: Cho hai tập hợp X = {x∈ℕ/x là bội số chung của 3 và 5}Y = {x∈ℕ*/x là bội số của 15}Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. X⊂Y B. Y⊂X Đáp án chính xác C. X = Y D. XY=∅ Trả lời: Đáp án BTa có: X=BC(3;5)=0;15;30;45;… và Y=15;30;45;…Do đó Y⊂X và XY=0 nên chỉ có đáp án …
Hoc tap online
Author: admin