Cho hai đường thẳng d: y = (m + 2)x – m và d’: y = −2x − 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d≡d’?

Câu hỏi: Cho hai đường thẳng d: y = (m + 2)x – m và d’: y = −2x − 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d≡d’? A. m = −2  B. m = −4  C. m = 2  D. Không có m thỏa mãn  Đáp án chính xác Trả lời: …
Hoc tap online
Author: admin