Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi cách đọc giờ sau:10 giờ sáng 10 giờ trưa 1 giờ trưa 6 giờ tối 7 giờ chiều 

Câu hỏi: Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi cách đọc giờ sau:10 giờ sáng 10 giờ trưa 1 giờ trưa 6 giờ tối 7 giờ chiều  Trả lời: Các cách đọc giờ đúng là:10 giờ sáng; 1 giờ chiều; 6 giờ chiều; 7 giờ tối.Em điền được vào các ô theo thứ tự là: Đúng; Sai; Sai; …
Hoc tap online
Author: admin