Cho [fleft( x right)] là hàm số đa thức có một phần đồ thị của hàm [f’left( x right)] như hình vẽ bên. Gọi [Fleft( x right)] là một nguyên hàm của hàm số [fleft( x right)]. Tìm tất cả các giá trị của tham số [m] để hàm số [y = Fleft( x right) + left( {m – 1} right)x + 2020] đồng biến trên khoảng [left( { – 1,;,4} right)].

Câu hỏi: Cho [fleft( x right)] là hàm số đa thức có một phần đồ thị của hàm [f’left( x right)] như hình vẽ bên. Gọi [Fleft( x right)] là một nguyên hàm của hàm số [fleft( x right)]. Tìm tất cả các giá trị của tham số [m] để hàm số [y = Fleft( …
Hoc tap online
Author: admin