Cho cấp số cộng un có u1=4 và d=−5. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Câu hỏi: Cho cấp số cộng un có u1=4 và d=−5. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng. A. S100=24350 B. S100=–24350 Đáp án chính xác C. S100=–24600 D. S100=24600 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin