Phương trình tham số của đường thẳng qua M( -2; 3) và song song với đường thẳng x-7-1=y+55 là:

Câu hỏi: Phương trình tham số của đường thẳng qua M( -2; 3) và song song với đường thẳng x–7–1=y+55 là: Đáp án chính xác Trả lời: Đường thẳng  có   Đường thẳng cần tìm có  và đi qua điểm M( -2; 3) nên có phương trình tham số là . Chọn A. ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin