Cho các số thực dương x, y thỏa mãn 2×2+y2−1+log3(x2+y2+1)=3  . Biết giá trị lớn nhất của biểu thức S=|x−y|+|x3−y3| là a6b   với a, b là các số nguyên dương và phân số  ab tối giản. Tính giá trị biểu thức T=2a+b  .

Câu hỏi: Cho các số thực dương x, y thỏa mãn 2×2+y2−1+log3(x2+y2+1)=3  . Biết giá trị lớn nhất của biểu thức S=|x−y|+|x3−y3| là a6b   với a, b là các số nguyên dương và phân số  ab tối giản. Tính giá trị biểu thức T=2a+b  . A. T=25 B. T=34 Đáp án chính xác C. T= 32 D. T=41 Trả lời: …
Hoc tap online
Author: admin