Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D.Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu hỏi: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D.Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y=sinx2. B. y=cosx2. C. y=−cosx4. D. y=sin−x2. Đáp án chính xác Trả lời: Ta thấy:Tại x= 0 thì y = 0 …
Hoc tap online
Author: admin