Cho ba điểm A, B, C. Chứng minh 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→ .

Câu hỏi: Cho ba điểm A, B, C. Chứng minh 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→ . Trả lời: Với 3 điểm A, B, C bất kì ta có:  Ta có: 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→ =3AB→+6BC→−2AB→−6BC→ =3AB→−2AB→+6BC→−6BC→ =AB→. Vậy 3AB→+2BC→−2AB→+3BC→=AB→. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin