Cho 2 số khác nhau có tổng là 114. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương 4 dư 14. tìm 2 số đó?

Câu hỏi: Cho 2 số khác nhau có tổng là 114. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương 4 dư 14. tìm 2 số đó? Trả lời: Vì thương là 4 dư 14 nên số bị chia gấp 4 lần số chia và 14 đơn vị.Coi số bị chia là 4 …
Hoc tap online
Author: admin