BDT HSG 12

Auto Added by WPeMatico

Cho (x,y,z) là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn (left[ {0;2} right]). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{1}{{{{left( {x – y} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {y – z} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {z – x} right)}^2}}}).

Cho (x,y,z) là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn (left[ {0;2} right]). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{1}{{{{left( {x – y} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {y – z} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {z – x} right)}^2}}}). Lời giải Không… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài …

Cho (x,y,z) là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn (left[ {0;2} right]). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = frac{1}{{{{left( {x – y} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {y – z} right)}^2}}} + frac{1}{{{{left( {z – x} right)}^2}}}). Read More »

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}})

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}). Lời giải Ta phải chứng minh (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}) (1) với (1 ne a > 0). Xét hai trường hợp: +) Trường hợp… [ Xin các bạn xem đầy …

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}) Read More »