Cho △ ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 13cm và BH = 5 cm. Tính tan C

Câu hỏi: Cho △ ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 13cm và BH = 5 cm. Tính tan C A. tan C = 57 B. tan C = 512 Đáp án chính xác C. tan C = 712 D. tan C = 127 Trả lời: Đáp án B Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H ta có: AH2+BH2=AB2 ⇔ AH2=AB2–BH2=132–52=144 ⇔ AH = …
Hoc tap online
Author: admin