Cấu trúc đề Kiểm tra HH12(Chương III)

I. Cấu trúc :

Câu 1. (4điểm)

a) Tính tọa độ của vectơ hoặc tính độ dài của vectơ , tích có hướng của hai vectơ

b) Viết phương trình mặt cầu

Câu 2: (5 điểm)

a) Viết phương trình mặt phẳng, phương trình tham số

b) Tính khoảng cách .(vị trí tương đối)

Câu 3: Chứng minh A,B,C,D là 4 đỉnh của tứ diện hoặc tứ diện đều, hoặc 3 đỉnh tạo thành một tam giác(đều, cân…)?

Đề Kiểm tra thử

Câu 1: Trong không gian cho bốn điẻm A(1;0;0),B(0;1;0),C(0;0;1),D(-2;1;-1)

a)  Tính độ dài của vectơ \overrightarrow {AC}-2\overrightarrow {BD}

b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là D và đi qua B ?

Câu 2: Cho hai đường thẳng

\left\{\begin{array}{l} x=1-2t \\ y=-1-3t \\ z=-2-t  \end{array}\right. và d’ \left\{\begin{array}{l} x=2-t' \\ y=-2+5t' \\ z=2t'  \end{array}\right.

a) Viết phương trình mặt phẳng (\alpha) chứa d' và song song với d

b) Tính khoảng cách giữa d(\alpha) ?

Câu 3: Cho ba điểm A(4;-1;2),B(1;2;2),C(1;-1;5) .Chứng minh rằng ABC là tam giác đều?