đề kiểm tra Giải tích 12(Chương IV: Số phức)

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12. CHƯƠNG: SỐ PHỨC

I. Cấu trúc đề:

Câu 1 ( 4 điểm): Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức;

Câu 2 ( 3 điểm): Thực hiện phép chia số phức; tìm số phức thỏa mãn một phương trình bậc nhất.

Câu 3 ( 3 điểm): Giải phương trình bậc hai, bậc 3 , bậc bốn (với hệ số thực) trên tập số phức.

II. Đề tham khảo:

Câu 1: Thực hiện phép tính sau:

a) (3-2i)(4+3i)-(1+2i)(4-3i)

b) (1-2i)(2+3i)+\frac{4+i}{3-2i}

Câu 2: Tìm số phức z biết ,

(1-i)z-(2+i)(1+3i)=2-3i

Câu 3: Giải phương trình sau trên C:   x^{4}+x^{2}-3=0