Biết  3592≈59,93. Tính 35,92

Câu hỏi: Biết  3592≈59,93. Tính 35,92 A. 0,5993 B. 599,3 C. 59,93 D. 5,993 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án D. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin