Gieo hai con xúc xắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xúc xắc chia hết cho 3 là.

Câu hỏi: Gieo hai con xúc xắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xúc xắc chia hết cho 3 là. A. (frac{1}{3}); Đáp án chính xác B. (frac{{13}}{{36}}); C. (frac{{11}}{{36}}); D. (frac{1}{6}). Trả lời: Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A Ta có: n (Ω) = 6.6 = 36 Gọi F …

Gieo hai con xúc xắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xúc xắc chia hết cho 3 là. Read More »