Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử.

Câu hỏi: Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử. A. m = 0 B. m = 2 C. m > 1 D. m = 1 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …

Tìm m để (−∞; 0] ∩ [m−1; m+1) = A với A là tập hợp chỉ có một phần tử. Read More »