Cho tam giác ABC đều cạnh a ;  H là trung điểm của BC. Tính CA→−HC→.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC đều cạnh a ;  H là trung điểm của BC. Tính CA→−HC→. A. CA→−HC→=a2. B. CA→−HC→=3a2. C. CA→−HC→=23a3. D. CA→−HC→=a72. Đáp án chính xác Trả lời: Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác ACHD là hình bình hành⇒AHBD  là hình chữ nhật.CA→−HC→=CA→+CH→=CD→=CD.CD=BD2+BC2=AH2+BC2=3a24+a2=a72.Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên …

Cho tam giác ABC đều cạnh a ;  H là trung điểm của BC. Tính CA→−HC→. Read More »