Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 3x-13×29

Câu hỏi: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 3x–13×29 A. 2268 B. -2268 Đáp án chính xác C. 84 D. -27 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin