Tìm x : x : 100 = 9,5 x 3, 58 

Câu hỏi: Tìm x : x : 100 = 9,5 x 3, 58  Trả lời: x : 100 = 9,5 x 3, 58  x : 100 = 34,01x : 100 = 34,01 x 100x  =  3401 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin