Điền số thích hợp vào chỗ chấm25m3 24dm3 = ………………..m3 

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào chỗ chấm25m3 24dm3 = ………………..m3  Trả lời: 25m3 24dm3 = 25,024  m3 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin