60 câu trắc nghiệm tổng hợp Phép đếm – Đại số 11

Câu hỏi 1 Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một lớp có 25 bạn nam và 20 bạn nữ? A. (45) B. (25) C. (20) D. (500) Đáp án: A Phương pháp giải: Số cách chọn (k) học sinh trong số (n) học sinh là: (C_n^k) cách chọn. Lời giải chi tiết: …

60 câu trắc nghiệm tổng hợp Phép đếm – Đại số 11 Read More »