Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}).

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Lời giải               Cách 1: Phương trình (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2},,,left( 1 right)). Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpxki và từ (left( 1 …

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Read More »