Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = ECChứng minh tam giác BDE đồng dạng tam giác CDB

Câu hỏi: Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = ECChứng minh tam giác BDE đồng dạng tam giác CDB Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online …

Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = ECChứng minh tam giác BDE đồng dạng tam giác CDB Read More »