Phần thập phân của số thập phân 23,567 là

Câu hỏi: Phần thập phân của số thập phân 23,567 là A. 23 B. 567                 Đáp án chính xác C. 67 D. 23,567 Trả lời: Chọn đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin