Cho hàm số f(x) bảng xét dấu f'(x) như hình vẽ bên. Hàm số f(2x + 1) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số f(x) bảng xét dấu f'(x) như hình vẽ bên. Hàm số f(2x + 1) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (-1; 2) B. (-2; 0) C. (-1; 0) Đáp án chính xác D. 0;+∞ Trả lời: Chọn C. Ta có y‘=2.f‘2x+1, hàm số nghịch biến ⇒f‘2x+1<0 ⇒2x+1<−3−1<2x+1<1⇔x<−2−1<x<0. Vậy hàm số f(2x + 1) nghịch biến …

Cho hàm số f(x) bảng xét dấu f'(x) như hình vẽ bên. Hàm số f(2x + 1) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »