Đặt tính rồi tính: c.  14,8 x 6,5 

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính: c.  14,8 x 6,5  Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin