Cho hình chóp tứ giác đều [S.ABCD] có cạnh đáy bằng [asqrt 2 ] và chiều cao bằng [frac{{asqrt 2 }}{2}]. Góc giữa hai mặt phẳng [left( {SCD} right)] và [left( {ABCD} right)] bằng

Câu hỏi: Cho hình chóp tứ giác đều [S.ABCD] có cạnh đáy bằng [asqrt 2 ] và chiều cao bằng [frac{{asqrt 2 }}{2}]. Góc giữa hai mặt phẳng [left( {SCD} right)] và [left( {ABCD} right)] bằng A.[90^circ.] B.[45^circ.] Đáp án chính xác C.[30^circ.] D.[60^circ.] Trả lời: Chọn đáp án B Gọi (O = AC cap …

Cho hình chóp tứ giác đều [S.ABCD] có cạnh đáy bằng [asqrt 2 ] và chiều cao bằng [frac{{asqrt 2 }}{2}]. Góc giữa hai mặt phẳng [left( {SCD} right)] và [left( {ABCD} right)] bằng Read More »