Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây): Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp

Câu hỏi: Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây): Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp Trả lời: Thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp là: 12.5+13.7+14.10+15.8+16.636≈14,08. Vậy thời gian …

Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây):

Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li 100m của các bạn trong lớp Read More »