Gọi a , b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z=−3+2i. Giá trị của a −b bằng

Câu hỏi: Gọi a , b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z=−3+2i. Giá trị của a −b bằng A. 1 B. 5 C. –5 Đáp án chính xác D. –1 Trả lời: Chọn C Phần thực a=−3; Phần ảo b=2 Vậy a −b=−5 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin