Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A2;1;2  và B6;5;−4 . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  có phương trình là

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A2;1;2  và B6;5;−4 . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  có phương trình là A. 2x+2y−3z−17=0 Đáp án chính xác B. 4x+3y−z−26=0 C. 2x+2y−3z+17=0 D. 2x+2y+3z−11=0 Trả lời: Chọn A Ta có mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  đi qua điểm I4;3;−1  là trung điểm …

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A2;1;2  và B6;5;−4 . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB  có phương trình là Read More »