Phần thực và phần ảo của số phức z = – 1+i1-i là 

Câu hỏi: Phần thực và phần ảo của số phức z = – 1+i1–i là  A. 0 và 1    B. 0 và i    C. 0 và -1    Đáp án chính xác D. 0 và – i  Trả lời: Ta cóVậy phần thực và phần ảo của z là 0 và -1Chọn C  ====== **** mời các …

Phần thực và phần ảo của số phức z = – 1+i1-i là  Read More »