Các phân số 691000;877100;34567104 được viết dưới dạng số thập phân theo lần lượt là

Câu hỏi: Các phân số 691000;877100;34567104 được viết dưới dạng số thập phân theo lần lượt là A. 0,69;0,877;3,4567 B. 0,69;8,77;3,4567 C. 0,069;0,877;3,4567 D. 0,069;8,77;3,4567 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D691000=0,069877100=877100=8,7734567104=3,4567Vậy các số thập phân viết theo thứ tự là 0,069; 8,77; 3,4567 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin