b) Biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn bảng số liệu này?

Câu hỏi: b) Biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn bảng số liệu này? Trả lời: b) Biểu đồ biểu diễn bảng số liệu phù hợp là biểu đồ đoạn thẳng thì để biểu diễn sự thay đổi một đại lượng theo thời gian và số lượng thời điểm quan sát nhiều. ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin