Cho x=2. Số thực x là số

Câu hỏi: Cho x=2. Số thực x là số A. Số vô tỉ; B. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn; C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn; D. Cả A và B đều đúng. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Ta có x=2=1,414213…. là một số thập phân …
Hoc tap online
Author: admin