Bộ đề 1 – thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau : a) (frac{7}{4}+frac{-3}{5}) b) (2021-{{left( frac{1}{3} right)}^{2}}{{.3}^{2}}) c) (7,5.left( -frac{3}{5} right)) d) ({{left( -frac{1}{4}…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin