Đề thi HK1 môn Toán 6 (Cánh Diều) có đáp án năm 2021-2022 – số 3

ĐỀ 3 I. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Cho tập hợp M = {a, b, c}. Cách viết nào sau đây là đúng? A) b ∈ M B) d ∈ M C) {a} ∈ M D) c ∉ M Câu 2: Số tam giác đều trong hình vẽ là: A) 2 B) 3 C) 4 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin