Bất phương trình 4x−15

Câu hỏi: Bất phương trình 4x−15<32 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương? A. 22 B. 18 C. 17 Đáp án chính xác D. 23 Trả lời: 4x−15<32⇔22x−30<25⇔2x−30<5⇔x<352 Nghiệm của bất phương trình là x<352Các nghiệm nguyên dương của bất phương trình là: x=1; 2; 3; ……15; 16; 17. Có 17 nghiệm nguyên dương. Chọn đáp án C ====== **** mời các …
Hoc tap online
Author: admin