Xét các số thực dương (x,y) thỏa ({2024^{2left( {{x^2} – y + 2} right)}} – frac{{4x + y + 2}}{{{{left( {x + 2} right)}^2}}} ge 0.) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = y – 2x.)nullnullnullnullnull

Xét các số thực dương (x,y) thỏa ({2024^{2left( {{x^2} – y + 2} right)}} – frac{{4x + y + 2}}{{{{left( {x + 2} right)}^2}}} ge 0.) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = y – 2x.) A. (2024). B. (2025). C. (frac{1}{2}). D. (1). Lời giải: Từ giả thiết, ta suy ra […]
Hoc tap online
Author: admin