Xét các số phức (z) thỏa mãn (left| {{z^2} – 3 – 4i} right| = 2left| z right|). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| z right|). Giá trị của ({M^2} + {m^2}) bằng

Xét các số phức (z) thỏa mãn (left| {{z^2} – 3 – 4i} right| = 2left| z right|). Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| z right|). Giá trị của ({M^2} + {m^2}) bằng A. (28).  B. (18 + 4sqrt 6 ).  C. (14). […]
Hoc tap online
Author: admin