Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì biểu thức f(x) =|2x-5| -3 không dương

Câu hỏi: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì biểu thức f(x) =|2x–5| –3 không dương A. 1≤ x≤ 4 Đáp án chính xác B. x = 2,5 C. x = 0  D.  x < 1 Trả lời: Chọn A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin