Với giá trị nào của x,y thì biểu thức C=4-5x-5-3y+12 đạt giá trị lớn nhất?

Câu hỏi: Với giá trị nào của x,y thì biểu thức C=4–5x–5–3y+12 đạt giá trị lớn nhất? A. x = 1 ; y = 4 B. x = -4 ; y = 1 C. x = -1 ; y = 4 D. x = 1 ; y = -4 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp …
Hoc tap online
Author: admin