Với giá trị nào của x,y thì biểu thức C=-215-x-y+15+0,9 đạt giá trị lớn nhất?

Câu hỏi: Với giá trị nào của x,y thì biểu thức C=–215–x–y+15+0,9 đạt giá trị lớn nhất? A. x=15;=–115 B. x=25;=–15 C. x=–25;=–15 D. x=115;=–15 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin